• Mijn naam is Nelleke Degenhart, ik sta sinds twee jaar met regelmaat langs de lijn bij Altius om mijn twee  voetballende jongens (10&12) aan te moedigen.  In het dagelijks leven ben werkzaam als hulpverlener voor studenten&docenten op het MBO College in Hilversum. Daarnaast heb ik nog een vrijwilligers baan (onbezoldigd) drie avonden in de maand; ombudsvrouw bij het PvdA Ombudsteam.  Altius heeft mij gevraagd of ik voor de club vertrouwenspersoon wil zijn, en dat wil ik wel.

  Waarvoor is nou eigenlijk een vertrouwenspersoon, en wanneer neem je contact met mij op?

  Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe je hiermee om kunt gaan. Meestal kan dit het beste worden besproken met een begeleider, trainer of bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot te zijn. In een dergelijk uitzonderingsgeval kan een vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat hem of haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen.

  De algemene taak van de vertrouwenspersonen omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering of bemiddeling, of tot hulp bij het zetten van de eerste stappen naar professionele ondersteuning. Het nemen van maatregelen in de vereniging is overigens een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwenspersoon. Alleen met toestemming van de betrokkene kan de vertrouwenspersoon derden binnen de vereniging (bijv. bestuursleden) in kennis stellen van de inhoud van de melding. Zo nodig vindt na het doorspelen van de melding aan de vertrouwenspersoon nog nader overleg plaats. Op verzoek van betrokkene kunnen bestuursleden of andere derden direct of in een later stadium aan het gesprek tussen de betrokkene en de vertrouwenspersoon deelnemen. Een lid van de vereniging dat als vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenspersoon is ingezet. De vertrouwenspersoon heeft als taken*:

  ·        De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;

  ·        De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;

  ·        De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, adviseert over volgacties, staat bij tijdens gesprekken, bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstantie, onderzoekt indien nodig en registreert, zoekt naar een geschikte oplossing, assisteert bij klachtenprocedures en/of aangiftes en geeft (preventief) voorlichting.

  ·        De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;

  ·        De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;

  ·        De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;

  De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedag wordt in het algemeen verstaan: elk gedrag van de ander dat als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden.

  ·        Pesterij: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.

  ·        Roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door:

  ·        het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of verleden van de betrokkene,

  ·        het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé) leven of verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten

  • het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of gedrag.

  ·        Bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager het normaal functioneren onmogelijk te maken.

  ·        Discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander.

  ·        Seksuele intimidatie: het verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden ervaren.

  Mocht je contact met me willen dan kan je mij bereiken op: vertrouwenspersoon@altius.nl.

  Nelleke Degenhart