• Uitnodiging ALV 13 december 2017

 • Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor een algemene ledenvergadering op
  woensdag 13 december a.s. in het clubgebouw van de v.v. Altius, aanvang 20.00 uur.
  Agenda Algemene Ledenvergadering 13-12-2017
  1. Opening door de Voorzitter
  2. Binnengekomen stukken en mededelingen
  3. Vaststelling Notulen Algemene Leden Vergadering 30 mei 2017
  4. Jaarverslagen bestuur
  5. Verslag kascommissie, goedkeuring jaarcijfers en décharge van het bestuur,
  verkiezing nieuw(e) lid (leden) van de kascommissie
  6. Bestuursverkiezing:
  Het bestuur treedt jaarlijks af en kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen:
  Voorzitter Bouk Slockers                                           Herkiesbaar
  Penningmeester                                                             Vacature
  Secretaris Mijndert Tolk                                             Verkiesbaar
  Manager Algemene Zaken Arjan Wingelaar       Herkiesbaar
  Manager Accommodatie commissie                      Vacature
  Manager Communicatie                                             Vacature
  Penningmeester Bart van Gilse                       Niet herkiesbaar
  Secretaris Christine van den Bosch               Niet herkiesbaar
  Manager Communicatie Kristel Klomp       Niet herkiesbaar
  7. Overige vacature
  Vrijwilligers Coördinator(en) Vacature
  8. Verenigingsplan
  9. Rondvraag
  10. Sluiting door de voorzitter