• ALV op 12 december 2019

  Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de algemene ledenvergaderingop donderdag12 decembera.s. in het clubgebouw van Altius, aanvang19.30 uur.

   

   

  Agenda Algemene Ledenvergadering:

  1. Opening door de Voorzitter;

  2. Binnengekomen stukken en mededelingen;

  3. Vaststelling Notulen Algemene Leden Vergadering van 23 mei 2019;

  4. Financieel jaarverslag 2018/2019;

  5. Verslag kascommissie, goedkeuring jaarcijfers;

  6. Verkiezing secretaris, Malou Buijs treedt af en het bestuur draagt Sascha Oskam voor als secretaris;

  7. Benoeming Cor de Bree als algemeen bestuurslid door het bestuur;

  8. Rondvraag;

  9. Sluiting door de voorzitter.

  De stukken zijn vanaf 6 december2019 door leden op te vragen door een mail te sturen naarsecretaris@altius.nl.