• Privacy policy

  V.V. Altius 1931 te Hilversum (hierna Altius) hecht veel waarde aan de bescherming van uw
  persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie
  geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
  persoonsgegevens. Altius houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
  regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
  zich mee dat wij in ieder geval:


  - uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  - verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  - vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
  van uw persoonsgegevens;
  - passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  - geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  - op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.


  Als Altius zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
  na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
  contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

   

  Verwerking van persoonsgegevens van leden


  Persoonsgegevens van leden worden door Altius verwerkt ten behoeve van de volgende
  doelstelling(en):
  - administratieve doeleinde;
  - communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen;
  - het uitvoering geven aan het lidmaatschap.


  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  - het lidmaatschap;


  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Altius de volgende persoonsgegevens van u
  vragen:
  - voornaam;
  - tussenvoegsel;
  - achternaam;
  - (zakelijk) telefoonnummer;
  - (zakelijk) e-mailadres;
  - geslacht.;
  - bankgegevens;
  - ouder(s)/verzorger(s) bij jeugdleden.


  Uw persoonsgegevens worden door Altius opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
  verwerking(en) voor de periode:
  - gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie
  voor maximaal 7 jaar.


  Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers


  Persoonsgegevens van medewerkers worden door Altius verwerkt ten behoeve van de
  volgende doelstelling(en):
  - uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.


  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  - de arbeidsovereenkomst.


  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Altius de volgende persoonsgegevens van u
  vragen:
  - voornaam;
  - tussenvoegsel;
  - achternaam;
  - telefoonnummer;
  - e-mailadres;
  - geboortedatum;
  - geboorteplaats;
  - salarisgegevens;
  - kopie ID;
  - BSN-nummer;
  - VOG-verklaring

  - bankgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden door Altius opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
  verwerking(en) voor de periode:
  - gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
  administratie voor maximaal 7 jaar.


  Verstrekking aan derden


  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
  noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  - het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
  - het verzorgen van de leden- en financiële administratie;
  - het innen van de contributies
  - het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
  verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
  hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
  waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
  verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de
  politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
  geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
  geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
  toestemming voor geeft.


  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
  16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
  wettelijke vertegenwoordiger.

  Foto’s, video’s en overig beeldmateriaal (beelden)

  Het komt regelmatig voor dat op en rond het terrein van Altius foto’s, video’s of andere
  beelden worden gemaakt van wedstrijden, toernooien en andere evenementen. Op deze
  foto’s, video’s, beelden kunnen leden en derden herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze
  foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website of social media kanalen zoals (maar niet
  beperkt tot) Facebook, Instagram en Twitter. Mocht u bezwaren hebben tegen een (of
  meerdere) van u gepubliceerde foto(‘s) op een van deze platforms, kunt u dit melden via:
  secretaris@altius.nl. Wij zullen deze beelden dan zo spoedig mogelijk van al onze kanalen
  verwijderen.

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt
  meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt
  opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze
  websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor
  dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en
  taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites
  - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze
  cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het
  technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de
  toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy
  Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw
  internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het
  verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.


  Bewaartermijn


  Altius bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
  zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


  Beveiliging


  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
  persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
  bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  - alle personen die namens Altius van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
  aan geheimhouding daarvan.
  - we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  - we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
  aanleiding toe is;
  - wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
  - we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  - onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.


  Rechten omtrent uw gegevens


  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
  ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
  persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één v an onze verwerkers. Ook
  heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
  of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
  voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uwpersoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


  Klachten


  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
  hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
  wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
  Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
  privacybescherming.


  Toepassingsverklaring


  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige, bestaande en toekomstige
  overeenkomsten, contracten en overige documenten en activiteiten waarbij
  persoonsgegevens worden verzameld waarop de AVG / GDPR van toepassing is.


  Vragen


  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
  contact met ons op!


  Contactgegevens


  V.V. Altius 1931
  Kininelaantje 6-7
  1216 BZ te Hilversum
  secretaris@altius.nl