• Agenda ALV 25 september

  Hierbij nodigen wij de leden van voetbalvereniging Altius uit voor de Algemene Ledenvergadering.

  Deze zal worden gehouden in de accommodatie van Altius op sportcomplex Berestein

  Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen notulen ALV van 12 december 2019
  4. Aanpassing organisatie Algemeen bestuur
  5. (Algemeen) jaarverslag
  6. Jaarrekening, Financieel jaarverslag en Balans
  7. Kascommissie
  8. Financiële zaken seizoen 2020 -2021:

  a. Begroting 2020-2021:

  b. Contributie;

  c. Bijdrage Kledingfonds;

  d. Vrijwilligersafkoop.

  1. Verkiezing twee leden kascommissie seizoen 2020-2021
  2. Bestuur

  ü  Aftredend en niet herkiesbare leden:

  ü  Benoeming bestuursleden

  Wanneer de leden zelf een kandidaat bestuurslid willen voordragen, moet deze minimaal drie dagen voor de vergadering worden aangemeld, en worden ondersteund door minimaal drie leden

  1. Plannen Jeugdafdeling komend seizoen
  2. Plannen Seniorenafdeling komend seizoen
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

  Vanwege de coronarichtlijnen kunnen er maar een beperkt aantal leden in de accommodatie aanwezig zijn. Er zal mogelijk gebruik gemaakt moeten worden van een videoconferentie

  Wanneer je aanwezig wilt zijn en/of wilt deelnemen via de videoconferentie moet je je hiervoor aanmelden. Na aanmelding ontvang je separaat per mail de informatie of je aanwezig kan zijn of hoe de videoconferentie tot stand wordt gebracht.

  Wanneer je de stukken van deze ledenvergadering wilt ontvangen moet je dit aangeven.

  In beide gevallen moet je een bericht sturen naar de secretaris. secretaris@altius.nl .

   

  Het Bestuur van

  v.v. Altius